Site icon Inštitut Ataleya | psihoterapija in celostna podpora družin

Splošni pogoji in zasebnost

Splošno

S temi pravili Inštitut Ataleya, zavod za izobraževanje in svetovanje, naročnikom, uporabnikom, kupcem in drugim, s katerimi vstopamo v poslovna razmerja (v nadaljevanju: uporabniki), zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: splošna uredba ali GDPR). Ta politika zasebnosti se uporablja za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so fizične ali pravne osebe.

Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega razmerja so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih ali na računu za posamezno storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.

Informacije o upravljavcu

Nosilec dejavnosti Inštitut Ataleya, zavod za izobraževanje in svetovanje, Cesta talcev 8, 1230 Domžale, in je kot takšno formalni nosilec pravic in obveznosti za varovanje osebnih podatkov in njihovo upravljanje, če so ti pridobljeni na tej spletni strani ali pri uporabi njenih storitev ali vsebin.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko elektronske pošte info.ataleya@gmail.com.

Podlage za obdelavo in nameni

Pridobljene osebne podatke uporabljamo za izvajanje predavanj in izpolnjevanje svojih obveznosti, ki izhajajo iz prijave na spletna predavanja, nakupa in uporabe naših storitev, komunikacije z uporabniki in druge namene, ki so izrecno določeni v soglasju uporabnika.

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bomo obdelovali in uporabljali osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče, tako da pošlje elektronsko pošto na naslov info.ataleya@gmail.com s pripisom »Odjava« ali »Priklic soglasja«. Enake pravice uporabnikom jamčimo tudi na povezanih komunikacijskih platformah, ki jih uporablja Inštitut Ataleya, zavod za izobraževanje in svetovanje, pri svojem delovanju.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja skrbno presodimo, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabimo le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov jih skrbno varujemo in zagotavljamo ustrezne aktivnosti varovanja podatkov. Z osebnimi podatki sme upravljati le za to pooblaščena in usposobljena odgovorna oseba Inštituta Ataleya.

S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko Inštitut Ataleya, oziroma formalni nosilec dejavnosti obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih ima o uporabniku in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik poda ob nakupu in sodelovanju v predavanjih ali drugih storitvah in programih. V obsegu soglasja in do njegovega preklica sme Inštitut Ataleya podatke obdelovati in upravljati še največ dve leti od podanega soglasja.

V primeru preklica soglasja Inštitut Ataleya preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Preprečevanje zlorab

V okviru skrbi za uporabnike si Inštituta Ataleya prizadeva za preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti in zasebnosti zaupanih osebnih podatkov. V ta namen sprejema vse potrebne ukrepe, podatke pa upravlja s pomočjo elektronskih in komunikacijskih orodij, ki so skladna z GDPR.

Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Inštitut Ataleya so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane v pogodbi, prijavnem obrazcu ali na računu za posamezno storitev.

Roki hranjenja podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe.

Za vsa poslovna razmerja velja, da moramo v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo vodenje računov, vodenje poslovnih knjig, plačilne storitve in preprečevanje pranja denarja ter hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako Inštitut Ataleya račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun.

V primeru, da Inštitut Ataleya osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe.

V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bomo zahtevo izvršili tako, da bo obdelava podatkov omejena samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko zahtevajo:
– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo o uporabniku,
– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso pravilni,
– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da prenehamo oziroma omejimo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,

Poleg tega lahko uporabniki:
– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so nam jih posredovali.

Uporabniki pravice uveljavljajo z zahtevo po e-pošti na naslov info.ataleya@gmail.com

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Exit mobile version